Vejledning 

Whistleblowerordning for Museum Sydfyn

Hvem kan indberette?

I vores whistleblowerordning kan medarbejdere, praktikanter, frivillige og udvalgte øvrige interessenter foretage indberetning af alle alvorlige forhold, der vedrører museet.

Hvad kan du indberette?

Du kan f.eks. indberette mistanke eller viden om ulovlig, uetisk eller ureglementeret adfærd herunder forhold vedrørende bestikkelse og korruption, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri og økonomisk kriminalitet i øvrigt samt brud på persondatasikkerheden, alvorlige skader på miljøet, interessekonflikter, tilfælde af seksuel chikane eller anden grov chikane samt grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen i øvrigt.

Du kan derudover indberette om overtrædelser af EU-retten, som er omfattet af anvendelsesområdet for whistleblowerdirektivet. Det kan f.eks. være overtrædelser inden for offentligt udbud, finansielle tjenesteydelser, produktsikkerhed og -overensstemmelse, samt miljøbeskyttelse.

Ordningen skal bruges til at få forhold frem i lyset, som ellers ikke ville være kommet til vores kendskab og ordningen skal ses som et supplement til de sædvanlige rapporteringskanaler, f.eks. den direkte og daglige kommunikation på Museum Sydfyn om fejl og utilfredsstillende forhold mv.

Vi gør opmærksom på, at utilfredshed med ansættelsesforhold (f.eks. løn eller andre kontraktlige forhold) og ledelsesstil ikke skal indberettes i whistleblowerordningen. Sådanne forhold skal i stedet adresseres gennem de normale kanaler; nærmeste leder, det Lokale SamarbejdsUdvalg (LSU) eller fagforeninger.

Indberetninger skal foretages i god tro. Det betyder, at ordningen ikke må bruges til at foretage indberetning af bevidst forkerte oplysninger.

Via portalen til indberetning, der er link til nedenfor, kan du under punktet ”Whistleblowerpolitik” læse nærmere om rammerne for brug af vores ordning. Læs den grundigt inden din indberetning, da politikken besvarer mange af de spørgsmål og tvivl, der knytter sig til brugen af whistleblowerordninger. I øvrigt henvises til ordningens Facts & Spørgsmål-modul.

Fra portalen kan du oprette en ny sikker indberetning eller følge op på en eksisterende indberetning.

Hvordan indberetter du?

Du kan kun indberette til museets whistleblowerordning ved at følge linket nedenfor. Det er den måde vi kan sikre en fortrolige og anonym håndtering af de afgivne oplysninger.

Det er vigtigt at du er omhyggelig med at din indberetning:

  • Hvad er det du oplever, at der foregår?
  • Hvem der er involveret?
  • Er der andre, som er bekendt med mistanken om forholdet?
  • Er ledelsen bekendt med forholdet?
  • Har du kendskab til dokumenter, der støtter forholdet?
  • Hvor kan der findes yderligere information om forholdet?
  • Hvor lang tid forholdet har stået på?
  • Er du bekendt med forsøg på at skjule forseelsen?

Hvis du bliver opmærksom på, at du har indgivet ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger, laver du blot en ny indberetning i systemet, hvor du henviser til den tidligere indberetning og beskriver, hvad der skal korrigeres.

Du kan indberette i eget navn eller du kan gøre det anonymt – her får du to sikkerhedskoder, der skal bruges til at logge på systemet. De kan ikke genskabes.

Hvordan håndterer vi indberetninger?

Det er Britt Toxværd-Larsen (Lokalt SamarbejdsUdvalg), der sammen med museets direktør Jesper Hansen og museets bestyrelsesformand Peter Bjerregaard Andersen screener de anonyme indberetninger med henblik på videre håndtering og sikring af habilitet i sagsbehandlingen.

Du vil i den forbindelse modtage en kvittering for modtagelse af indberetningen hurtigst muligt og senest indenfor 7 dage.

17. april 2024 LSU på Museum Sydfyn